Obchodní podmínky tábory

Obchodní podmínky
Příměstské tábory


Poskytovatel kurzů příměstských táborů a lektor: Ing. arch. Petr Morkes
Mob.: +420 604 134 787, e-mail: morkes.petr@seznam.cz

Koordinátor kurzů, registrace a fakturace: MgA. Zuzana Morkes
Mob.: +420 723 814 000, e-mail: zuzana.morkes@centrum.cz

Místo konání příměstských táborů: Dobříš, Na Nábřeží 1650,
Budova Pastoračního centra sv. Tomáše – Malý sál.


Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na příměstský tábor.

I. Přihlášení, platba a zrušení příměstského tábora.

1./ Objednavatelem se rozumí zákonný zástupce dítěte (dále jen Zákonný zástupce), Poskytovatelem se rozumí Ing. arch. Petr Morkes (dále jen Poskytovatel) a účastníkem příměstského tábora se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na příměstský tábor a cena byla uhrazena v souladu s pokyny Poskytovatele (dále jen Účastník). Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let.

2./ Přihláškou se Zákonný zástupce dítěte zavazuje k povinnostem, které pro něj plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi Poskytovatelem příměstského tábora a Objednavatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte na příměstském táboře.

3./ Přihlášení na příměstský tábor je možné uskutečnit prostřednictvím webových stránek www.petrmorkes.com. Smluvní vztah mezi Zákonným zástupcem a Poskytovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem, kdy Zákonný zástupce přihlásí Účastníka na příměstský tábor a uhradí úplatu dle pokynů Poskytovatele. Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek.

4./ Cena za příměstský tábor se platí vždy za jeden turnus v délce trvání 5 dní a v každodenním čase konání od 8.00 hod. do 16.00 hod. Cena příměstského tábora je vypočítána dle počtu dnů, resp. hodin v daném turnusu.

5./ Platba za příměstský tábor dle ceníku pro daný školní rok je splatná na účet ke dni splatnosti uvedené na zaslaném podkladu k platbě (proforma faktura). Podmínkou přijetí zájemce je závazná přihláška na webu www.petrmorkes.com a zaplacení příměstského tábora do data uvedeného na podkladu k platbě. Účastníci příměstského tábora, kteří nebudou mít řádně uhrazenou platbu, se nebudou moci příměstského tábora účastnit a jejich místo bude nabídnuto jinému zájemci.

6./ Výše ceny za příměstský tábor může záviset též na době úhrady. V daném období je vždy stanoven termín splatnosti, kdy je zvýhodněna dřívější úhrada. Tj. např. při zaplacení do určitého data v začátku pololetí může být celková cena výhodnější než při zaplacení po uvedeném stanoveném datu.

7./ Přihlášení na příměstský tábor je závazné. Objednaný příměstský tábor lze zrušit výhradně písemně doručením e-mailu na adresu zuzana.morkes@centrum.cz. Zákonný zástupce je povinen při zrušení přihlášky uhradit storno poplatek, jehož výše je stanovena následovně: Více než 30 dnů před nástupem na tábor 50 % z celkové ceny tábora, 30 až 15 dnů před nástupem na tábor 70 % z celkové ceny tábora, 14 až 7 dnů před nástupem na tábor 90 % z celkové ceny tábora, v době kratší než 7 dnů před nástupem na tábor činí storno 100 % z celkové ceny tábora. Při zajištění náhradního účastníka, může být finanční částka vrácena v plné výši. Pro stanovení výše storno poplatku je rozhodující datum písemného oznámení o zrušení přihlášky na email: zuzana.morkes@centrum.cz. Doporučujeme sjednat pojištění pro případ onemocnění Účastníka příměstského tábora. Všechna vyúčtování a finanční vratky za příměstské tábory se uskuteční najednou až po skončení příměstského tábora, tj. během září 2024.

8./ Bude-li nutné příměstský tábor, nebo některý jeho turnus, zrušit z vážných organizačních důvodů Poskytovatele nebo z důvodů nařízení nebo opatření vlády ČR či příslušného ministerstva bránícího v uskutečnění tábora nebo jeho turnusu, bude Zákonnému zástupci vrácena celá uhrazená částka za příměstský tábor, a to do 30 dnů od data zrušení příměstského tábora/turnusu, na jeho bankovní účet. Bude-li nutné Účastníka vyloučit z příměstského tábora z vážných kázeňských důvodů, Zákonnému zástupci se zaplacená částka za příměstský tábor nevrací. Poskytovatel nenese zodpovědnost za případné onemocnění účastníka bezprostředně před konáním tábora nebo během tábora, které je překážkou v jeho účasti na programu. Uhrazený účastnický poplatek se v tomto případě nevrací.

II. Odpovědnost, bezpečnost a organizace příměstského tábora.

9/. Účastník příměstského tábora je povinen dodržovat režim dne a pokyny Poskytovatele příměstského tábora, především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví jeho i ostatních účastníků příměstského tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky příměstského tábora, a je také povinen šetřit majetek v místě konání příměstského tábora i přidružených prostor a lokalit, zejména pak hřišť a sportovišť. V případě vážných kázeňských problémů s Účastníkem si Poskytovatel vyhrazuje právo jej z příměstského tábora vyloučit.

10./ Zákonný zástupce je povinen před nástupem na příměstský tábor seznámit Účastníka přiměřeným způsobem s následujícími bezpečnostními body:

  • Účastníci musí respektovat pokyny Poskytovatele a lektorů příměstského tábora.
  • Účastník nesmí opustit bez souhlasu Poskytovatele daný objekt či prostory. Při pohybu venku, při hrách, kreativních činnostech i na výletech je Účastník povinen dbát pokynů Poskytovatele a nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů Poskytovatele Účastník nesmí chodit bez souhlasu na určitá místa.
  • Účastník musí respektovat zákaz sběru lesních plodů a dodržovat pitný režim.
  • V případě zdravotních problémů musí Účastník tyto problémy neprodleně nahlásit Poskytovateli. Je zakázáno užívat léků bez souhlasu Poskytovatele, i vlastní léky je nutno předem oznámit Poskytovateli a současně je uvést v přihlášce na příměstský tábor.
  • Účastníci příměstského tábora by měly dodržovat zásady slušného chování. Je přísně zakázáno užívání vulgarismů. V případě jakéhokoliv náznaku násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (Poskytovatele, lektora).

11./ Není dovoleno, aby s sebou Účastník příměstského tábora měl drahou elektroniku, fotoaparát, tablet, telefon, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru akce Poskytovatel není odpovědný za případné ztráty.

12./ Není doporučeno, aby sebou Účastník příměstského tábora nosil mobilní telefon. Pokud má dítě u sebe dané zařízení, před začátkem programu ho vypne/ztlumí a během programu jej nepoužívá. Zařízení si může zkontrolovat během poledního klidu a použít ho k focení (nikoli k natáčení) během programu, to však pouze na základě pokynu/souhlasu Poskytovatele příměstského tábora.

13./ Před nástupem Účastníka na příměstský tábor (1. den příměstského tábora) je nutné odevzdat vedoucímu potvrzení o bezinfekčnosti a informovat Poskytovatele o veškerých zdravotních problémech, které mohou jakkoliv bránit dítěti ve vykonávání aktivit spojených s programem příměstského tábora, popřípadě seznámit Poskytovatele s veškerými zdravotními omezeními. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v potvrzení o bezinfekčnosti dítěte ke zdravotnímu ohrožení Účastníka, či kolektivu, vyplynou z toho pro Zákonného zástupce právní důsledky.

14./ Na místo konání musí být dítě přivedeno Zákonným zástupcem, popř. jiným doprovodem minimálně první den začátku daného turnusu. V následujících dnech může Účastník docházet na příměstský tábor i z něj odcházet sám, a to na základě doložení dokumentu, ve kterém bude uvedeno, že Účastník může na tábor přicházet a/nebo odcházet bez doprovodu. Do doby převzetí Účastníka Poskytovatelem za něj nepřebírá Poskytovatel zodpovědnost.

15./ Každý den při zahájení a ukončení příměstského tábora je Zákonný zástupce (případně Účastník, pokud přichází či odchází sám) povinen nahlásit příchod/odchod Poskytovateli.

III. GDPR – zásady zpracování a ochrany osobních údajů.

16./ Zákonný zástupce nebo Účastník kurzů dává ve smyslu evropského nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 GDPR svůj výslovný souhlas ke shromažďování, zpracovávaní a evidenci níže uvedených citlivých a osobních údajů, jeho vlastních nebo jeho dítěte, které dochází na výtvarný kurz v Pastoračním centru Dobříš, Na Nábřeží 1650. Zákonný zástupce nebo Účastník kurzů svůj souhlas poskytuje pro zpracovaní: Identifikačních údajů – jméno, příjmení, případně titul, datum narození; kontaktních údajů, pro komunikaci – telefonní číslo, e-mail, adresa, popř. adresy na sociální sítě; údajů o poskytovaných službách – specifikace, objem a cena poskytovaných služeb; přihlašovacích údajů – v rámci uživatelských účtů, které si zákonný zástupce nebo účastník kurzů založí na webové stránce poskytovatele kurzů; fotografií z kurzů, které mohou být za účelem propagace činnosti výtvarného kurzu zveřejněny na webových stránkách kurzu, facebookovém či instagramovém profilu kurzu.

17./ Zákonný zástupce nebo Účastník kurzů byl poučen o tom, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR má právo: Vzít souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu doručeným na e-mailovou adresu koordinátora kurzů (zuzana.morkes@centrum.cz); požadovat po poskytovateli kurzů informaci, jaké osobní údaje zpracovává; požadovat po poskytovateli kurzů vysvětlení ohledně zpracovaní osobních údajů; vyžádat si u poskytovatele kurzů přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit; požadovat po poskytovateli kurzů výmaz těchto osobních údajů; v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na poskytovatele kurzů nebo Úřad pro ochranu osobních údajů; v případě, že se bude domnívat, že zpracování osobních údajů je v rozporu s tímto souhlasem, požádat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Zákonný zástupce nebo účastník kurzů si je současně vědom a souhlasí se skutečností, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracovaní vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

18./ Zákonný zástupce nebo Účastník kurzů uděluje výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním údajů uvedených v čl. 16. odst. III GDPR – Zásady zpracování a ochrany osobních údajů.

19./ Poskytovatel kurzu se zavazuje zpracovávané údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním. Poskytovatel kurzu prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, a že přijal vhodná organizační a technická opatření k řádnému zabezpečení osobních údajů, jakožto i vhodná technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů v listinné podobě, používá hesla a antivirové programy.

IV. Závěrečná ustanovení.

20./. Podmínkou přijetí Účastníka je Zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, zaplacení příměstského tábora a předání potvrzení o bezinfekčnosti dítěte při nástupu (1. den příměstského tábora).

21./ Tyto všeobecné obchodní a organizační podmínky pro příměstský tábor jsou součástí závazné elektronické přihlášky Účastníka. Podpisem, respektive elektronickým podáním přihlášky stvrzuje Zákonný zástupce Účastníka, že se s podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Zákonný zástupce poučí Účastníka přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat a poučí jej také o následcích v případě porušení těchto podmínek.

22./ Poskytovatel příměstských táborů je oprávněn jednostranně měnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Aktuální znění všeobecných obchodních podmínek poskytovatel zveřejňuje na internetových stránkách https://www.petrmorkes.com.

23./ Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 18. 3. 2023 a nahrazují ke dni své účinnosti veškerá předchozí znění.


Kdykoliv během trvání příměstských táborů se s jakýmkoliv dotazem obraťte na poskytovatele tábora nebo koordinátora, kteří se Vám bude snažit vždy vyjít maximálně vstříc.

Vaše dotazy, náměty a připomínky prosím zasílejte na zuzana.morkes@centrum.cz.