Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Výtvarné kurzy Dobříš


Poskytovatel kurzů a lektor: Ing. arch Petr Morkes
Mob.: +420 604 134 787, e-mail: morkes.petr@seznam.cz

Koordinátor kurzů, registrace a fakturace: MgA. Zuzana Morkes
Mob.: +420 723 814 000, e-mail: zuzana.morkes@centrum.cz

Místo konání kurzu: Dobříš, Na Nábřeží 1650,
Budova Pastoračního centra sv. Tomáše – Malý sál


Podmínky účasti na výtvarných kurzech pro děti.

I. Přihlašování, úhrada kurzovného a zrušení kurzu.

1./ Přihlášení na kurz je možné uskutečnit prostřednictvím webových nebo e-mailem či telefonicky u koordinátora kurzů. 

2./ Přihlášení na kurz je závazné. Po zaplacení kurzovného je poplatek nevratný, výjimku tvoří dlouhodobé onemocnění viz. specifikace v bodě 8./.

3./ Kurzovné se platí za celé pololetí/semestr a cena kurzovného je vypočítána dle počtu lekcí daného kurzu v daném období.

4./ Platba kurzovného dle ceníku pro daný školní rok je splatná na účet ke dni splatnosti uvedené na zaslaném podkladu k platbě (proforma faktura).

5./ Výše kurzovného může záviset též na době úhrady. V daném pololetí je vždy stanoven termín splatnosti, kdy je zvýhodněna dřívější úhrada. Tj. např. při zaplacení do určitého data v začátku pololetí může být celková cena výhodnější než při zaplacení po uvedeném stanoveném datu.

6./ Účastnící kurzu, kteří nebudou mít při první navštívené hodině uhrazené kurzovné, se nebudou moci příslušného kurzu účastnit a jejich místo bude nabídnuto jinému zájemci.

7./ Pokud se účastník kurzu na lekci nemůže dostavit, má možnost si ji nahradit v jiném termínu (tzn. jiný den v týdnu) v rámci daného pololetí/semestru a příslušného kurzu.
O absenci je nutné informovat nejpozději do 9:00 hod. v den konání kurzu koordinátora, a to e-mailem (zuzana.morkes@centrum.cz) nebo sms zprávou (+420 723 814 000). Předem neomluvené lekce propadají. Z kapacitních důvodů není možné o omluvené lekce kurz prodlužovat.

8./ Finanční náhrada zameškaných lekcí je možná pouze v případě dlouhodobé nemoci. Pokud nemoc trvá čtyři týdny a déle bez přerušení, má účastník kurzu nárok na vrácení 50 % nevyužité částky. Absenci je nutné nejdříve oznámit koordinátorovi kurzů e-mailem (zuzana.morkes@centrum.cz) a doložit potvrzením od lékaře.

9./ Poskytovatel kurzu má právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu. Poskytovatel je povinen o zrušení kurzu informovat účastníka kurzu nebo jeho zákonného zástupce nejpozději jeden (1) pracovní den před plánovaným zahájením kurzu.

10./ Poskytovatel kurzu může dále zrušit kurz, pokud lektor kurzu nemůže dále kurz vést a nelze zajistit plnohodnotnou náhradu. V takovém případě bude účastníkovi kurzu vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se vypočte jako podíl uskutečněných lekcí a lekcí, které do ukončení kurzu zbývají.

II. Odpovědnost a organizace kurzu.

10./ Lektor či lektorka přebírá odpovědnost za dítě pouze v době trvání příslušného kurzu, jehož časové vymezení je uvedeno v platném rozvrhu kurzů na stránkách www.petrmorkes.com. K přechodu odpovědnosti za dítě dochází vstupem dítěte do místa, kde se kurz uskutečňuje, tj. malý sál Pastoračního centra v Dobříši. Odpovědnost lektorky či lektora za dítě končí opuštěním dítěte prostoru, kde se uskutečňuje program kurzu.
Pokud rodič nebo odpovědná osoba (zákonný zástupce) přivede dítě do prostoru Pastoračního centra dříve (tj. před začátkem příslušné lekce), odpovídá za něj rodič i přesto, že se dítě nachází v prostorách Pastoračního centra, a to až do doby začátku příslušné lekce v malém sále Pastoračního centra, stejné pravidlo odpovědnosti se uplatňuje i po ukončení lekce.

11./ Rodiče či odpovědná osoba (zákonný zástupce) jsou srozuměni s tím, že přihlášením do kurzu se zavazují respektovat provozní řád prostor ve kterých se kurz koná. Zároveň jsou povinni respektovat čas příchodu a odchodu tak, aby nebyla překročena hranice 15 minut před a po skončení lekce.

12./ Účastníci kurzu jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe, ani své okolí, a nezpůsobili škody na zdraví, ani majetku.

13./ Rodiče či odpovědná osoba berou na vědomí, že v rámci kurzů nejsou děti pojištěny. Uzavření případné pojistky je záležitostí rodičů a jejich rozhodnutí, zda pojistku sjednají či nikoli.

14./ Na příslušnou lekci doporučujeme nosit – označenou lahev s pitím, svačinu, vhodné oblečení (zástěrku nebo starší oděv, který si mohou děti zamazat) a přezůvky.

15./ Veškeré informace ohledně organizace školního roku kurzů (prázdniny, státní svátky) a jiné, budou k dispozici vždy na internetových stránkách www.petrmorkes.com.

III. GDPR – zásady zpracování a ochrany osobních údajů .

16./ Zákonný zástupce nebo účastník kurzů dává ve smyslu evropského nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 GDPR svůj výslovný souhlas ke shromažďování, zpracovávaní a evidenci níže uvedených citlivých a osobních údajů, jeho vlastních nebo jeho dítěte, které dochází na výtvarný kurz v Pastoračním centru Dobříš, Na Nábřeží 1650. Zákonný zástupce nebo účastník kurzů svůj souhlas poskytuje pro zpracovaní: Identifikačních údajů – jméno, příjmení, případně titul, datum narození; kontaktních údajů, pro komunikaci – telefonní číslo, e-mail, adresa, popř. adresy na sociální sítě; údajů o poskytovaných službách – specifikace, objem a cena poskytovaných služeb; přihlašovacích údajů – v rámci uživatelských účtů, které si zákonný zástupce nebo účastník kurzů založí na webové stránce poskytovatele kurzů; fotografií z kurzů, které mohou být za účelem propagace činnosti výtvarného kurzu zveřejněny na webových stránkách kurzu, facebookovém či instagramovém profilu kurzu.

17./ Zákonný zástupce nebo účastník kurzů byl poučen o tom, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR má právo: Vzít souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu doručeným na e-mailovou adresu koordinátora kurzů (zuzana.morkes@centrum.cz); požadovat po poskytovateli kurzů informaci, jaké osobní údaje zpracovává; požadovat po poskytovateli kurzů vysvětlení ohledně zpracovaní osobních údajů; vyžádat si u poskytovatele kurzů přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit; požadovat po poskytovateli kurzů výmaz těchto osobních údajů; v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na poskytovatele kurzů nebo Úřad pro ochranu osobních údajů; v případě, že se bude domnívat, že zpracování osobních údajů je v rozporu s tímto souhlasem, požádat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Zákonný zástupce nebo účastník kurzů si je současně vědom a souhlasí se skutečností, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracovaní vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

18./ Zákonný zástupce nebo účastník kurzů uděluje výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním údajů uvedených v čl. 16. odst. III GDPR – Zásady zpracování a ochrany osobních údajů.

19./ Poskytovatel kurzu se zavazuje zpracovávané údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním. Poskytovatel kurzu prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, a že přijal vhodná organizační a technická opatření k řádnému zabezpečení osobních údajů, jakožto i vhodná technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů v listinné podobě, používá hesla a antivirové programy.

IV. Závěr.

20./ Poskytovatel kurzů je oprávněn výsledky činnosti účastníka kurzů (kresby, malby, fotografie apod.), použít – a to i v částech, pro zhotovení multimediálních aplikací, nových obrazových či zvukově obrazových záznamů či k výrobě jiných materiálů. Spojovat je s díly jiných autorů, přizpůsobovat je a měnit pro účely nově vytvářeného díla a tyto užít bez omezení jakýmkoli známým technologickým postupem.

21./ Poskytovatel kurzů je oprávněn jednostranně měnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Aktuální znění všeobecných obchodních podmínek poskytovatel zveřejňuje na internetových stránkách https://www.petrmorkes.com.

22./ Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 9. 2023 a nahrazují ke dni své účinnosti veškerá předchozí znění.


Kdykoliv během trvání kurzu se s jakýmkoliv dotazem obraťte na lektora kurzu nebo koordinátora kurzu, kteří se Vám bude snažit vždy vyjít maximálně vstříc.

Vaše dotazy, náměty a připomínky prosím zasílejte na zuzana.morkes@centrum.cz.